Đầu tiên, bạn sẽ cần bao nhiêu pipet?

Số lượng Loại
Kênh Độc Manual
Multichannel tay
Đơn kênh điện tử
Đa kênh điện tử
Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ:11111111111111